Projekt: Štrk SOS

35

Naziv projekta: ŠTRK SOS

Center za ozaveščanje in ohranjanje ter trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine

Projekt je sofinanciran iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja s strani sklada EKSRP.

Vodilni partner – Občina Velika Polana

Partnerji: Društvo za šport, turizem, razvoj in kulturo Slovenije, S.R.P. d.o.o.

Trajanje projekta: februar 2020 – september 2020

Skupna vrednost projekta: 17.582,25 EUR

Povzetek (kratki opis) projekta

Projekt je način izboljšanja stanja okolja in njegove biotske raznovrstnosti, ter ohranjanja mozaika naravne in kulturne dediščine območja Prekmurja, natančneje občine Velika Polana in vključenost le-te v območje Natura 2000. S sodelovanjem partnerjev z javnega, socialnega in ekonomskega sektorja ter njihovim enotnim pristopom, želimo travniški pokrajini s tradicijo, dodati nov pečat.

Z ukrepom spodbujanja in ohranjanja in trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine ter dejavnostmi okoljskega ozaveščanja bomo podprli ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju Nature 2000, revitalizirali ekosistem in povečati njegovo biotsko raznovrstnost, osveščali o pomenu varstva biotske pestrosti in njenih koristi na lokalno okolje – bela štorklja, prispevali k ohranjanju okolja in varovanju narave ter k dvigu kvalitete življenjske okolice, izvajali manjše naložbe v javno infrastrukturo za obiskovalce z poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju. Skušali bomo obuditi pestro naravno in kulturno dediščino območja ob Copekovem mlinu, ki je delno že šlo v pozabo. Povezovali se bomo z lokalnim prebivalstvom, kmeti in lokalnimi podjetji, ki so pristojna za vzdrževanje in ohranjanje našega okolja. Operacija v prihodnosti ponuja možnost ustvarjanja novega delovnega mesta za osebo, ki bo redno skrbela za ohranjanje in širjenje habitatov belih štorkelj na ustrezen način, v prihodnosti.

Z operacijo želimo izboljšati turistično promocijo kulturnih in naravnih danosti. Lokalni skupnosti, predvsem pa turistom in obiskovalcem, želimo omogočiti povečano dostopnost do točke, kjer se bo operacija izvajala. Obnova objekta in tematiki primerno oblikovanje vsebine, bo vplivalo na prepoznavnost naravnega okolja v tem območju.

Biosferno območje Mura, katerega del je tudi občina Velika Polana, prinaša vrsto priložnosti, ki jih je s to operacijo moč izkoristiti. Tukaj gre predvsem za varovanje naravnih vrednot in spodbujanje aktivnosti na področju trajnostnega razvoja tega območja.

Glavni cilj projekta je povečanje okoljske ozaveščenosti lokalne skupnosti in turistov o pomenu habitatov za bele štorklje.