Pravila in pogoji nagradne igre “Brezplačne vstopnice za PPF 2022” – 30. 7. 2022

1. člen
Organizator Facebook in Instagram nagradne igre »Brezplačne vstopnice za PPF 2022« je DRUŠTVO ZA ŠPORT, TURIZEM, RAZVOJ, KULTURO SLOVENIJE, Velika Polana 217, 9225 Velika Polana (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjema Facebook in Instagram.
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo oseb, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
Nagradna igra poteka od 30. 7. 2022 (od objave na časovnici na Facebook strani Pomurski poletni festival in Instagram profilu Pomurski poletni festival) do 31. 7. 2022 do 23:59.
Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani www.strk.si.

2. člen
V okviru nagradne igre bomo 10 srečnežem podarili vstopnice za posamezne koncerte (Facebook: 5x vstopnica po izbiri, Instagram: 5x vstopnica za koncert Severine).

3. člen
Sodelovanje v nagradni igri na Instagramu poteka tako, da registrirani Instagram uporabniki, ki se pridružijo Instagram profilu Pomurski poletni festival, nagradno objavo všečkajo, jo delijo na svoj story in v komentar zapišejo katere tri osebe si želijo v svoji družbi na dogodku. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom komentarja, deljenjem objave na svoj story in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.
Rezultati nagradne igre oz. nagrajenci bodo objavljeni 1. 8. 2022 na Instagram profilu Pomurski poletni festival.
V nagradni igri lahko posamezni Instagram uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.
S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Instagram profila objavita na Instagram profilu Pomurski poletni festival.
Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

4. člen
Sodelovanje v nagradni igri na Facebooku poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki, ki se pridružijo Facebook strani Pomurski poletni festival, nagradno objavo všečkajo, jo delijo na svoj Facebook profil in v komentar zapišejo katere tri osebe si želijo v svoji družbi na dogodku. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom komentarja, deljenjem objave na svoj profil in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.
Rezultati nagradne igre oz. nagrajenci bodo objavljeni 1. 8. 2022 na Facebook strani Pomurski poletni festival.
V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.
S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Facebook profila objavita na Facebook strani Pomurski poletni festival.
Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

5. člen
Izvajalec bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na Instagram profilu Pomurski poletni festival in Facebook strani Pomurski poletni festival, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik profila/strani sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 24 urah od objave obvestila o nagradi na Instagram profilu Pomurski poletni festival posredovati navedene osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel ob vstopu na dogodek na prireditvenem prostoru Pomurskega poletnega festivala.
Če se nagrajenec ne odzove oz. v 24 urah ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov se šteje, da se je odpovedal nagradi, s tem pa tudi izgubi pravico do prejema nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Instagram profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:
– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;
– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
– udeležencu nagrade, zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, ni mogoče dostaviti;
– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.
Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, uporabniško ime) na Instagram in Facebook profilu Pomurski poletni festival.

6. člen
Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdor koli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator ali izvajalec odpove nagradno igro. O tem mora izvajalec preko Instagram profila Pomurski poletni festival obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
– strošek dostopa do interneta in
– strošek prenosa podatkov z interneta.

7. člen
V primeru, da je nagrajenec oz. udeleženec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

8. člen
Žreb nagrajencev izvajalec opravi računalniško. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča.
Potek nagradne igre nadzoruje komisija, ki je sestavljena iz treh članov upravnega odbora Društva ŠTRK Slovenija.
Izvajalec si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Izvajalec si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Izvajalec ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.
Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem izvajalec vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

9. člen
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov DRUŠTVO ZA ŠPORT, TURIZEM, RAZVOJ, KULTURO SLOVENIJE, Velika Polana 217, 9225 Velika Polana. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator in izvajalec ne hranita.
Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da izvajalec igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator te nagradne igre skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov izvajalec ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook in Instagram.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki na Instagram profilu in Facebook strani ter posredovani osebni podatki, izjava o prevzemu nagrade nagrajenca) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

10. člen
Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Instagram in Facebook skupnosti. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Instagram in Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na Instagram profilu Pomurski poletni festival in Facebook strani Pomurski poletni festival.
V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo izvajalec udeležence sproti obveščal z objavami na Instagram profilu Pomurski poletni festival in Facebook strani Pomurski poletni festival.

11. člen
Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.

12. člen
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno okrajno sodišče v Murski Soboti.

Velika Polana, 30. 7. 2022
Društvo ŠTRK Slovenija